Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Hankeaika:

3.4.2012 - 2.4.2015

 

  Salla Gate logo

 

Kolarctic logo

 

 

Salla Gate - Business and Tourism Partnership (KO322)

Itä-Lapin kuntayhtymä on aloittanut lähialue- ja kehittämishank-keen, jossa keskitytään rajanylittävän elinkeinoyhteistyön kehittämiseen kahdella toimialalla: matkailualaan ja kaivosteolli-suutta palvelevaan toimialaan. Molemmat ovat erittäin tärkeitä hankkeen kohdealueen tulevaisuuden kannalta. Yhteistyössä ovat mukana Itä-Lapin kunnat (Kemijärvi, Salla, Savukoski ja Pelkosen-niemi) sekä Etelä-Kuolan Apatiitin ja Kirovskin kaupungit, Turjan, Kantalahden ja Kovdorin piirit.

Hankkeen tarkoituksena on luoda toimiva elinkeinotoimijoiden yhteistyöverkosto, jonka puitteissa lisätään rajanylittävää elinkei-noyhteistyötä matkailussa ja kaivosteollisuutta palvelevalla alalla. Pienyritykset ovat hankkeelle tärkeä, mutta ei ainoa kohderyhmä. Rajanylittävää yhteistyötä kehitetään kestävän, ekologisesti vastuullisen kehityksen periaatteita noudattaen.

 Elinkeinoyhteistyötä edistetään ja kannustetaan valituilla kärki-toimialoilla luomalla yrityksille toimiva tukiverkosto ja palvelut, joiden avulla rajanylittävän yhteistyön kynnys madaltuu, riskit vähenevät, kilpailukyky ja edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle paranevat. Pitkän tähtäimen tavoite on edistää aktiivista rajan ylittävää yhteistoimintaa niin, että kumppanuusalueen yritykset pääsevät mukaan Barentsin alueen tuleviin suurhankkeisiin, varsinkin kaivostoimialalla ja että alueella toimii kehittynyt poikittainen tavara- ja matkustajaliikenneverkosto siihen liittyvine palveluineen. Tämä tuo työpaikkoja, vaurautta ja elinvoimaa kumppanuusalueelle. Kumppanuusalueen taloudellinen merkitys ja vaikuttavuus kasvavat näin rajan molemmin puolin.


Hanke saa rahoituksen Kolarctic ENPI CBC -ohjelmasta. Hankkeen kokonaisrahoitus on 1 993 251 euroa, josta EU:n osuus on 50 %, Suomen ja Venäjän kansallinen vastinrahoitus 40 %, ja partnereiden omarahoitusosuus 10 %. Hankkeen budjetista peräti 350 000 euroa on varattu investointeihin matkailu- ja kaivosteollisuutta palvelevalla alalla.